Brottmål

Är du misstänkt för ett brott eller har du utsatts för ett brott så har du rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde. Det är här jag kommer in i bilden i min roll som advokat. Jag har lång erfarenhet som både offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Klicka här för att läsa mer

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för ett brott är det tingsrätten som utser offentlig försvarare och du har rätt att själv välja den advokat som ska företräda dig. I rollen som försvarsadvokat är det min uppgift att se till att du får en rättvis behandling och det är jag som sköter kontakterna med polis, åklagare och domstol. Du har rätt att få en offentlig försvarare redan innan första polisförhöret hålls.

Målsägandebiträde

Om du har utsatts för ett brott har du ofta rätt till en egen advokat, ett målsägandebiträde. Målsägandebiträde utses av tingsrätten. I rollen som målsägandebiträde är det min uppgift att bistå dig genom hela rättsprocessen med råd och stöd och hjälpa till med eventuella skadeståndskrav mot den misstänkte.

Jag har vidare särskilt god erfarenhet av att föra barns och ungdomars talan i brottmål och har de personliga egenskaper som krävs för att kunna företräda ett barn i en rättsprocess samt se till att barnets rättigheter tillvaratas på bästa sätt.

Familjerätt

Det finns tillfällen i livet när du kan behöva en advokat i familjerättsliga ärenden. Jag hjälper dig när du t.ex. behöver upprätta äktenskapsförord, testamenten, samboavtal men även när du hamnar i vårdnadstvist.

Klicka här för att läsa mer

Ibland har föräldrar som har separerat svårt att komma överens i frågor som rör de gemensamma barnen. Jag har en långvarig erfarenhet av – och därigenom goda kunskaper om – att företräda klienter i vårdnads-, boende- och umgängestvister samt även vid verkställighetsfrågor hos domstolen. I sådana tvister kan du beviljas rättsskydd eller rättshjälp vilket täcker en stor del av ombudskostnaderna. Jag hjälper dig att ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag eller rättshjälp hos Rättshjälpsmyndigheten.

Jag åtar mig också uppdrag såsom medlare mellan två föräldrar som inte kan enas i frågor om barnen. För dessa uppdrag krävs särskilda personliga egenskaper och även djupgående juridiska kunskaper inom området. Av erfarenhet vet jag att en överenskommelse mellan föräldrar bäddar för ett bättre samarbete i framtiden jämfört med en dom från tingsrätt eller hovrätt.

Fastighetsrätt och hyresrätt

Jag hjälper dig med att upprätta olika avtal inom fastighetsrättens område, till exempel köpeavtal för fastighet, hyresavtal, servitutsavtal och andra nyttjanderättsavtal och bistår dig även vid uppsägningar av sådana avtal samt vid tvister gällande fel i fastighet.

Klicka här för att läsa mer

Jag har särskild kompetens inom fastighetsrätten inklusive hyresrättsliga frågor och hjälper dig eller ditt företag vid fastighetsförvärv, upprättande av hyreskontrakt, uppsägning av hyreskontrakt m.m. Jag kan också hjälpa dig som företrädare i tvister som gäller det som kallas för ”fel i fastighet”, d.v.s. om en fastighet som sålts inte stämmer överens med vad som har avtalats eller om fastigheten annars avviker från vad köparen har kunnat förutsätta vid köpet. I fastighetstvister kan du beviljas rättsskydd via ditt försäkringsbolag vilket täcker en stor del av ombudskostnaderna. Jag hjälper dig att ansöka om detta.

Tvistemål

Ibland uppstår en tvist om innehållet i ett avtal. Det kan vara mellan privatpersoner, mellan företag eller mellan ett företag och en privatperson.

Klicka här för att läsa mer

Tvisten kan t.ex. gälla priset för en vara, hur en tjänst ska utföras eller fel i en vara. Kan parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva tvisten. Det kallas då för ett tvistemål. Jag hjälper dig eller ditt företag i sådana tvister både innan någon av parterna bestämmer sig för att gå till domstol och även inom en sådan rättslig process. Jag hjälper även till med att ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag vid tvist.

Asylrätt

När en person ansöker om asyl i Sverige har denne ofta rätt till ett offentligt biträde som bistår honom/henne i kontakterna med Migrationsverket.

Klicka här för att läsa mer

Har du har flytt från ditt hemland på grund av personliga problem eller på grund av krig är det viktigt att du får hjälp så att alla skäl för asyl kommer fram och beaktas av Migrationsverket vid bedömningen av om du ska beviljas uppehållstillstånd eller inte. Jag har gedigen erfarenhet av asylärenden, särskilt avseende ensamkommande barn, samt ärenden gällande Dublinförordningen. Jag har också de personliga egenskaper som krävs för att kunna hantera dessa ärenden på ett engagerat och professionellt sätt.

Personskaderegleringar

Har du blivit skadad i trafiken, inom vården eller på annat sätt? Då kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag eller via patientförsäkringen.

Klicka här för att läsa mer

Via försäkringen har du ofta rätt till ett juridiskt ombud som hjälper dig vid de omfattande kontakterna som krävs med ditt försäkringsbolag för att fastställa vilken ersättning du har rätt till. Det är viktigt att du som skadad får hjälp med argumentationen gentemot försäkringsbolaget samt med att ta fram underlag för att visa samband mellan olyckan och skadan. Jag bistår dig i dessa frågor och hjälper dig att ansöka om ersättning för ombudskostnader hos ditt försäkringsbolag.

Förvaltningsrättsliga ärenden, såsom t.ex. tvångsvård

När du inte instämmer med beslut som fattas av statliga eller kommunala myndigheter, såsom försäkringskassan, socialtjänsten, trafikverket m.m., har du möjlighet att överklaga dessa beslut till förvaltningsrätten. Jag hjälper dig i dessa ärenden.

Klicka här för att läsa mer

Inom det förvaltningsrättsliga området finns det flertalet lagar som gäller tvångsvård, nämligen: Tvångsvård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). I dessa ärenden har du ofta rätt att få ett offentligt biträde som tillvaratar din rätt gentemot myndigheterna. Kostnaderna för ombudet betalar staten. Jag har den kunskap, erfarenhet och det personliga engagemang som krävs för att hjälpa dig att föra din eller dina barns talan inför myndigheter och domstol.